donate 1800-800-836
קלינאוּת תקשורת

קלינאוּת תקשורת

תקשורת היא הקשר בין האדם לסובב אותו, אמצעי להבעת רצונותיו ורגשותיו, אשר מאפשר לו להיות מובן ולקבל מהסובב את תשומת הלב והקשב הדרושים לו, וכך לקחת חלק פעיל בחברה.

בקרן אור אנו מפתחים ומשפרים את המיומנויות התקשורתיות-חברתיות, ומטפחים את הקשר שבין כל תלמיד לבין חבריו, מטפליו, ובני משפחתו. מטרות הטיפול הן: היענות לתקשורת יזומה ולהנאה, נקיטת יוזמה לשם יצירת אינטראקציה תקשורתית-חברתית, פיתוח הכוונות התקשורתיות וההדדיות, שיפור יכולת ההבנה וההבעה ועוד.

אמצעי התקשורת שבהם אנו משתמשים מותאמים לכל תלמיד בהתחשב ביכולות הראייה, המוטוריקה, והרמה הקוגניטיבית שלו:

תקשורת ללא עזרים – שימוש בידיים כעיניים, ובכל החושים יחד, חיוך, קולות, מילים, מחוות, שפת סימנים.

תקשורת עם עזרים (תת"ח – תקשורת תומכת חליפית) – שימוש בלוחות תקשורת שבהם סמלים מוחשיים, תמונות, מכשירי פלט קולי ומחשב תקשורת.

עבודה זאת נעשית תוך שיתוף פעולה עם כל הצוות הרב-מקצועי המטפל בתלמיד.

הטיפול שמעניקות קלינאיות התקשורת משולב בחיי התלמידים בקרן אור – בזמן הארוחות, בעת פעילויות חברה, כגון ימי הולדת, במסגרת חשיפה לחיי הקהילה, קנייה במכולת, נסיעה באוטובוס, טיפולים בחדר הסנוזלן, וכמובן, במסגרת טיפולים פרטניים וקבוצתיים.

תרפיות אחרות