donate 1800-800-836
חדר סנוזלן

חדר סנוזלן

סנוזלן הוא חדר גרייה חושית (מקור המונח בשפה ההולנדית – סנופלן משמעו לרחרח, ודוזלן פירושו לנמנם).

חדר סנוזלן מאפשר ליצור חוויה רב-חושית בפעילות המשלבת רגיעה ואקטיביות. עיצוב החדר מקנה תחושת ביטחון, אך גם מעורר את סקרנות הילד, ומגרה אותו לחקור את הסביבה באמצעות כל חושיו.

האיבזור המיוחד של החדר מאפשר לילדים שליטה מרבית במתרחש סביבם. הקצב האיטי והמונוטוני של הצלילים, והתאורה המשתנה, מאפשרים התאמה אישית ליכולתו של כל ילד.

השהייה בחדר סנוזלן מאפשרת עבודה על חוויות הסתגלות לתחושות חדשות, ומאיצה תהליכים התפתחותיים, תחושתיים, רגשיים ונפשיים.

תרפיות אחרות