donate 1800-800-836
הידרותרפיה

הידרותרפיה

במרכז קרן אור יֶשְנָה בריכה טיפולית גדולה, שמפעיל צוות מנוסה של מטפלים.

במסגרת טיפולי ההידרותרפיה נעשה שימוש בסגולות המים ובתכונותיהם וכן במרחב הבריכה לשם תירגול התפתחותי. השפעת הטיפול ההידרותרפי על התפתחות הילדים ועל התקדמותם ניכרת במישורים שונים, משינוי פיסי-תחושתי ועד שינוי רגשי. השהות בבריכה בליווי צמוד של הידרותרפיסטים מקצועיים מזמנת לילד חוויות תחושתיות ומצבים של הצלחה ושליטה, שאינו חווה כלל מחוץ למים, דבר התורם להקניית ביטחון עצמי ולהגברת המוטיבציה שלו.

חום המים ואפשרות הציפה בהם משפיעים על מתח השריר – דבר המסייע להגדלת אורך שריר וטווחי המיפרקים. ניתן לתרגל במים מטרות תיפקודיות-מוטוריות, כגון הליכה, זחילה וגילגול, ולעבוד על חיזוק שרירים וסבולת לב-ריאה תוך אימון ותנועה מול תנגודת המים. ההסתגלות למים מותאמת ליכולות הילד ולגילו, כהכנה ללימוד שחייה בעתיד.

את סביבת הבריכה אנו מנצלים ללימוד חווייתי של מושגי מרחב, מירקמים שונים, תירגול עקיבה ומיקוד ראייתי בסביבה נשלטת ושקטה, ותירגול קשר עין-יד. המעברים לבריכה וממנה החוצה הם הזדמנות לתירגול השתתפות של הילד בלבישת בגדים ובפשיטתם, על פי גילו של כל ילד וילד.

הטיפול ההידרותרפי משמש הזדמנות לעבודה פרטנית ואינטימית, ואף לשיעור קבוצתי, בסביבה מחוממת ונעימה, התורמת גם ליצירת קשר עם ילדים אחרים בקבוצה.

השימוש בעזרים שונים במים, כגון כדורים, מזרונים, מנהרות, חבלים, מצופים ועוד, תורם לעניין וללימוד החווייתי, ומאפשר לילד להתקדם בהדרגה, תוך שליטה על רמת הסיוע המוגש לו.

תרפיות אחרות